17.11.2016

?

17.11.2016

“Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ.
Hữu ngôn tự giác khí như sương.”