7 năm 1 con đường

10 năm doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam chỉ trong 1 tấm hình.

Và 7 năm tình yêu của tôi cũng trong 1 tấm hình.

Câu đầu là lời ban tổ chức. Còn câu tiếp theo là lời của TMT ??