9/4/2018 – Meiji & TMT

Vài người đạt được
Giấc mơ thật nhanh
Nhìn lại loanh hoanh
Thấy vài kẻ khác
Cuộc đời tan nát
Chông chênh gánh hát
Nặng nề thân xác
Lê bước chậm chạp
Hiện thực ước mơ.

Duy có một điều
Không phải quá nhiều
Nhưng không thể thiếu
Điều đó giúp bạn
Không thể thất bại
Khi đến tận cùng
Con đường thành công
Dù chậm, hay nhanh.

Điều ấy gọi tên
Là sự chân thành
Sincerity

Let your heart be sincere. And you will not fail
In the end to achieve success.

9/4/2018

Meiji & TMT