Chân dài chụp với chân (rồi sẽ) dài (thôi mà)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *