Để “phong trào khởi nghiệp” trở thành “văn hoá khởi nghiệp”

Để “phong trào khởi nghiệp” trở thành “văn hoá khởi nghiệp”.