Light up Vietnam!

Dự án “Light One” thuộc Light Charity vẫn đều đặn triển khai với quy mô trên toàn quốc: Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ… Các Lighters kiên trì, đầy nhiệt huyết Light up Vietnam! :- )

https://www.facebook.com/nguyenhuu.toan.716/posts/1092078570931485?__tn__=C-R