Tại Tượng Chúa Kitô Cứu Thế, Brazil

Lòng biết ơn là thứ đã mang tôi đến đây hay đến bất cứ nơi đâu trên hành trình của mình.