Tại Tượng Chúa Kitô Cứu Thế, Brazil

  • by

Lòng biết ơn là thứ đã mang tôi đến đây hay đến bất cứ nơi đâu trên hành trình của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *