Trước & Sau

Con người trước Công việc
Lãnh đạo trước Quản lý
Hiệu quả trước Hiệu suất
Mục đích trước Cơ cấu
Viễn cảnh trước Phương pháp
Đích đến trước Con đường
Giá trị trước Hành động
Facebook trước Làm việc
À, câu cuối nhầm