Tút và còm bình loạn WC 8 năm trước

Giờ mà phân tích là khác nha. Tất cả cứ quy về định mệnh.