Lễ ra mắt Hành Trình Sách và CLB Đọc sách Mỗi ngày Tây Nguyên

Hành Trình Sách (Journey of Books – JOB – Hanhtrinhsach.com) và CLB Đọc sách Mỗi ngày tiếp tục tạo giá trị bền vững về tri thức tại Tây Nguyên.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1591271000982100&set=a.554888514620359&type=3&eid=ARDWdBceK8JrTFASZwvetX9kNViu8RQ-Ntd52IKunxKLblAT0FmGjoNFJHJnhCmfEVXdNeEA_dtQ8N9L