Những kỷ niệm thật tuyệt vời

Những kỷ niệm thật tuyệt vời. Bây giờ mình phải lên dĩa bay để bay cái vèo về hành tinh của mình. Bạn có muốn nhắn gì không?