Niềm hy vọng mới

Nửa trên bức ảnh xám xịt, nửa dưới bức hình vẫn bừng sáng. Đó là niềm hy vọng mới.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2023845674355616&set=a.375374515869415&type=3&eid=ARC0_HVSiprO_p9ePSt2GFHsWigaTwNsLApeEUgu4eZ5OPxM17P9qjzeRFx_UWb1J4B2yu9qXX0QnV78&__tn__=EEHH-R