Tôi đã lường trước mọi thứ khi đặt tên cô bé là Sóc ??