Thanh xuân

Thanh xuân như cơn mưa rào
Mưa rơi cái ào ngày càng… thanh xuân.